Preko noci od suradnice do poslovne tajnice

Isteklo je pravo korištenja fotografije
Isteklo je pravo korištenja fotografije

"Kod zapošljavanja je bila kljucna sposobnost i kvaliteta pojedinih kandidata", uvjeravao je voditelj Kabineta gradonacelnika Bernard Zenzerovic kada smo u ožujku pisali o zapošljavanju clanice IDS-a Martine Duras Pauletic na mjesto strucne suradnice za protokol. No, vec tada, iako je Zenzerovic to prešutio, Duras Pauletic više nije radila na tom radnom mjestu na kojem je zaposlena, vec je s prvim danom ove godine, nepuna tri mjeseca nakon što je zaposlena (pocela je raditi 15. listopada 2009.), rasporedena na nešto bolje placeno mjesto poslovne tajnice.

Pritom nije raspisan javni natjecaj, nego je to pravdano organizacijskim promjenama. U Gradu tumace da je 14. prosinca 2009. broj upravnih tijela s devet smanjen na sedam te da je pritom ukinut Odjel za lokalnu samoupravu koji je svega pet mjeseci prije ukinuca raspisao natjecaje za dva radna mjesta strucnog suradnika za protokol. Jedan je bio na neodredeno vrijeme i odnosio se na Kabinet gradonacelnika, dok se u drugom tražilo vježbenika.

Trebala im jedna, uzeli dvije

U meduvremenu je ukinut Odjel za lokalnu samoupravu, a njegove poslove preuzeli su Ured Grada, Odjel za financije i opcu upravu te Odjel za društvene djelatnosti.

"Sukladno novom ustrojstvu, dana 30. prosinca 2009. svi službenici i namještenici gradske uprave preuzeti su u novoustrojena upravna tijela Grada. Takoder i službenica, odnosno vježbenica preuzete su u Ured Grada i rasporedene na odgovarajuce poslove", pojašnjavaju.

Tako ispada da Grad uopce nije imao potrebu zapošljavati dva strucna suradnika za protokol, odnosno jednu službenicu na neodredeno i jednu vježbenicu na godinu dana. Naime, Duras Pauletic je prelaskom u Ured Grada zaposlena kao poslovna tajnica, dok je na mjesto strucne suradnice za protokol postavljena vježbenica Natalija Radolovic.

"Gradonacelnik je na prijedlog službenika ovlaštenih za obavljanje poslova procelnika upravnih tijela donio pravilnike o unutarnjem redu pojedinih upravnih tijela Grada. Navedenim pravilnicima i sistematizacijom, a sukladno smanjenju broja djelatnika gradske uprave, nastojalo se optimalno isplanirati radna mjesta s neophodnim brojem izvršitelja da bi upravna tijela mogla kvalitetno udovoljiti potrebama korisnika", isticu u Gradu.

No, pitanje je zašto onda Martina Duras Pauletic nije prema novoj sistematizaciji ostala nerasporedena, kao deset drugih službenika, od kojih je troma vec prestao radni odnos, vec je, kad su u Gradu shvatili da im nisu potrebna dva strucna suradnika za protokol koja su primljena netom prije nove sistematizacije, prebacena na drugo radno mjesto s višim koeficijentom od onog koji je imala kad je primljena.

Nema državnog ispita, ali ni otkaza

Zanimljivo je i da u novoj sistematizaciji niti za posao strucnog suradnika za protokol, a niti onaj poslovnog tajnika nije naveden uvjet da službenik treba imati položen državni ispit, iako je to bio jedan od uvjeta natjecaja. Doduše, u natjecaju je bilo navedeno da to i nije nužno, ali da ga, nakon primanja u službu, moraju položiti u roku od godinu dana. Duras Pauletic, za razliku od nekih drugih kandidata na natjecaju, nije imala položen državni ispit, a nema ga ni danas, iako je istekao rok od godinu dana do kada ga je morala položiti.

"Izvješcujemo vas da je prijava za polaganje državnog strucnog ispita pravovremeno podnesena Ministarstvu uprave 21. lipnja. Zbog cinjenice da datum polaganja državnog ispita nije zakazan do 14. listopada, tj. do roka utvrdenog Rješenjem o prijmu, sukladno cl. 92. st.4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi, rok za polaganja je produžen za tri mjeseca, tj. do 14. sijecnja 2011.", opravdavaju se u Gradu.

Clanak na koji se pozivaju u Gradu, medutim, ne predvida takvu situaciju. Naime, u stavku cetiri tog clanka navodi se da se rok od godine dana može produžiti "u slucaju privremene sprijecenosti za rad zbog bolovanja, rodiljnog dopusta, odnosno drugoga opravdanog razloga", ali samo "za onoliko vremena koliko je trajala privremena sprijecenost za rad, odnosno drugi opravdani razlozi". U prethodnom stavku istog clanka navodi se, medutim, da službeniku koji ne položi državni strucni ispit u roku od godinu dana od prijema u službu prestaje služba istekom posljednjeg dana roka za polaganje ispita.

Sa stranacke liste na posao

No, Gradu je neobicno stalo da zadrži Duras Pauletic u radnom odnosu, pa makar i na nekom drugom, bolje placenom radnom mjestu. Iako smo Zenzerovicu u ožujku postavili pitanje je li Duras Pauletic uhljebljena zbog svog stranackog zaleda, odnosno zbog posjedovanja partijske iskaznice, na to nismo dobili odgovor. Inace, ona je na posljednjim lokalnim izborima bila na zajednickoj županijskoj listi IDS-a i HNS-a, na kojoj se nalazi samo provjereni stranacki kadar.

Zapošljavanjem Martine Duras Pauletic na mjesto strucne suradnice za protokol nisu bili zadovoljni neki njeni protukandidati na natjecaju. Oni su tvrdili da clanica IDS-a nije zadovoljavala uvjete natjecaja u kojem se, izmedu ostalog, tražilo da kandidati imaju visoku strucnu spremu te godinu dana radnog staža u struci.

Naveli su podatak da je u radnoj knjižici Duras Pauletic bilo upisano jedino da je radila u jednoj pazinskoj tvrtki od 12. studenog 2007. do 15. veljace 2009. te da je u evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje bila prijavljena kao direktorica sa završenim ekonomskim fakultetom, ali joj je kao strucna sprema bila navedena iskljucivo "viša sprema". U Gradu, medutim, i dalje inzistiraju da je Duras Pauletic ispunjavala sve uvjete natjecaja.


Podijeli: Facebook Twiter