Kompostana i dalje izaziva kontroverze

Ispunjen prostor pulske zadruge Praksa
Ispunjen prostor pulske zadruge Praksa

Zadovoljstvo predstavnika trgovačkih društava i obrtnika te predstavnika naselja Mala Huba, Štrped, Goričica i Franečići prihvaćenim primjedbama i zahtjevima kojima se u tekstu prijedloga buzetskog prostornog plana uređenja zabranjuje gradnja građevina za gospodarenje otpadom od lokalnog značaja, te građevina za proizvodnju bioplina i komposta koje upotrebljavaju stajski gnoj i nusproizvode životinjskog podrijetla na čitavom buzetskom području prenio je neformalni predstavnik zainteresirane javnosti Nadan Črnac na javnom izlaganju u sklopu III. ponovne javne rasprave o prijedlogu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Buzeta.

Pohvalio je tom prigodom gradonačelnika Sinišu Žulića te Anicu Milković Grbac i Elvisa Šterpina iz gradskog Odjela za gospodarenje prostorom kao pozitivan primjer suradnje građana i tijela javne vlasti u odlučivanju i donošenju prostornih planova čime su među ostalim ispunjeni zajednički ciljevi prostornog uređenja, naročito ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, te među ostalim razumno korištenje i zaštita prirodnih dobara, očuvanje prirode, zaštita okoliša i prevencija od rizika onečišćenja.

Nema studije utjecaja na okoliš

Nakon pohvala, uslijedile su i oštre kritike te je Črnac, iako to nije bila tema javnog izlaganja, uz suglasnost resornog gradskog pročelnika otvorio raspravu o kompostani. Podsjetio je na zahtjeve zainteresirane javnosti, građana i gospodarstvenika, da se ukine odluka o odabiru ponude tvrtke Adria Eta Igora Krote kao najpovoljnije za osnivanje prava građenja u poduzetničkoj zoni Mala Huba 2 izglasane na Gradskom vijeću početkom 2015. godine nakon koje je sklopljen ugovor o međusobnim obvezama i pravima između Grada Buzeta i tvrtke Adria Eta koja u Maloj Hubi namjerava izgraditi fermentacijsku kompostanu za proizvodnju organskog humusnog gnojiva korištenjem izmeta peradi.

Uz kronologiju zbivanja vezanih uz ovaj projekt kojeg od samih početaka prate brojne kontroverze, Črnac je ponovio da zahvati građevina za gospodarenjem otpadom u obuhvatu zone Mala Huba 2, sadrže zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš sukladno posebnim propisima. Studije utjecaja na okoliš u ovom slučaju nema, pa otuda i bojazan da će doći do onečišćenja zraka, vode i narušene vrijednosti nekretnina u susjedstvu.

Buzetski Geaktiv zamijenio Adria Etu

Črnac je također istaknuo da je na adresi na kojoj je tvrtka Adria Eta sada buzetska tvrtka Geaktiv (direktorice Barbare Pilar iz Poreča), odnosno pojavio se investitor koji se zove drugačije, a ima isti OIB kao prvi, te je njegov pravni sljednik. Naglasio je da je Grad Buzet dao izjavu na glavni projekt, a znao je da je kapacitet veći od propisanog te ukazao na obvezu podnošenja zahtjeva da se obnovi postupak izdavanja lokacijske i građevinske dozvole.

Resorni pročelnik Elvis Šterpin istaknuo je da se postrojenje neće moći pustiti u pogon bez dozvola potrebnih za obavljanje djelatnosti za koje je registrirano. Uzvratio je da Grad nije institucija ovlaštena za izdavanje građevinske i lokacijske dozvole već je na zahtjev resornog ureda dao uvjete da građevine koje će se graditi trebaju biti u skladu s prostornim planom i svim zakonskim propisima. Na upit Ministarstva zaštite okoliša upućeno je i očitovanje Grada Buzeta u kojem se od nadležnog ministarstva traži da se za planirani zahvat osigura poštivanje svih zakonskih propisa, naglasak je dat na transparentnost, uključivanje javnosti u postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata na okoliš, zaštitu ljudi i korištenje najboljih raspoloživih tehnologija. Na osnovi službenog zahtjeva zainteresirane javnosti, Grad Buzet je, rekao je Šterpin, spreman na suradnju s ciljem iznalaženja najboljih rješenja. (G. ČALIĆ ŠVERKO)


Podijeli: Facebook Twiter